Kategoria      pokaż całość »

Blog

 

Regulamin

§ 9. Warunki zwrotu towaru


Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w formie pisemnej (formularz reklamacji / zwrotu) w terminie 14 dni. Wszelkie zwroty rozpatrywane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu zgłoszenia z pracownikiem firmy Artonery.
Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie Klienta, tj. niedostępne w stałej sprzedaży i ofercie sklepu Artonery, a także produkty, które zostały zamówione specjalnie dla Klienta w większej ilości, niezależnie od tego, czy produkt znajduje się na stanie magazynowym. Zwroty i reklamacje rozpatrywane są przez firmę Artonery na podstawie wypełnionego kompletnego formularza reklamacyjnego, dostarczonego do ARTONERY osobiście przez Klienta w siedzibie firmy lub bezpośrednio jako załącznik do odsyłanego towaru.
Warunkiem każdego zwrotu towaru jest jego odesłanie jako nieużywanego, niezniszczonego i oryginalnie zapakowanego wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy (formularz zwrotu) i z kopią dowodu zakupu (faktura VAT). Klient dostarcza reklamowany produkt do wskazanego w potwierdzeniu miejsca przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko.

§ 9. 1. Zwrot towaru bez podania przyczyny
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Klient ma obowiązek zwrócić produkt firmie Artonery niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Artonery ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, wystawiając fakturę korektę do zwracanego przedmiotu i kosztów jego wysyłki (zgodnie z FV). Firma Artonery dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Skutkiem odstąpienia od umowy jest wzajemny zwrot świadczeń. Należna kwota zostaje zwrócona po otrzymaniu – odesłanej przez klienta podpisanej ww. kopii korekty.
Zwrotu można dokonać przy założeniu, że:
- dany produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony - dotyczy to również oryginalnego opakowania (bez jakichkolwiek dodanych przez kupującego oznaczeń, napisów i naklejek, nie rozpakowany, itp.)
- produkt jest kompletny, posiada nienaruszone plomby gwarancyjne i wszelkie oznaczenia uwiarygadniające jego nienaruszalność;
- Klient posiada dowód zakupu – fakturę wystawioną przez ARTONERY, której kopię (ksero) dołącza do zwracanego produktu;
- Klient pokrywa koszty transportu zwracanego towaru (odesłanie na koszt nadawcy), który jest zobowiązany bezpiecznie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku braku prawidłowego opakowania (odpowiedniego zabezpieczenia) zwracanego towaru, ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Klient;
- do każdego zwrotu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, z numerem konta bankowego, na który sklep ARTONERY ma przelać należną kwotę pieniężną.
W przypadku jeżeli cała ww. procedura jest zachowana, ARTONERY gwarantuje zwrot wartości produktu.

ARTONERY nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy. Wówczas Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę, w przeciwnym wypadku umowę sprzedaży uważa się za nieważną, a środki pieniężne wynikające z faktury sprzedaży podlegają zwrotowi, pomniejszone o koszt wysyłki (zwrotu) do ARTONERY. ARTONERY zastrzega sobie prawo nie odbierania przesyłek pobraniowych. Przesyłka zwrotna z odsyłanym towarem powinna posiadać opis „ZWROT” wraz z numerem faktury zakupu i nazwą firmy. W przeciwnym wypadku przesyłka nie zostanie przyjęta.

§ 9. 2. Zwrot towaru z tytułu uszkodzonej przesyłki
Klient może odmówić odbioru przesyłki z tytułu jej uszkodzenia / okradzenia podczas transportu lub dokonać jej zwrotu na jego własny koszt, po uprzednim niezwłocznym sporządzeniu raportu szkody z kurierem firmy spedycyjnej, która dostarcza daną przesyłkę (i skontaktowaniu się z naszą firmą). W protokole reklamacji powinny być zawarte wszelkie uwagi co do stanu otrzymanej przesyłki. Protokół należy przekazać kurierowi natychmiast po jego sporządzeniu wraz z datą otrzymania przesyłki. Tylko na tej podstawie są rozpatrywane reklamacje dotyczące ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie! Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania do nas sporządzonego z kurierem protokołu szkody. Poniesione przez Klienta koszty wynikające z faktury VAT, zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji u spedytora dostarczającego przesyłkę, z tytułu uszkodzenia podczas transportu. Przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody, a także wysyłane na koszt ARTONERY nie są odbierane. Termin rozpatrywania reklamacji z ww. tytułu przez ARTONERY jest związany z czasem rozpatrywania reklamacji przez spedytora, który dostarczał przesyłkę (zazwyczaj jest nie większy niż 3 miesiące od daty zakupu).

§ 9. 3. Zwrot towaru z tytułu „Rękojmi za wady”
Prawo do reklamacji z tytułu rękojmi za wady przysługuje każdemu Klientowi, który zawarł z ARTONERY umowę sprzedaży. Artonery ponosi odpowiedzialność względem Klienta nabywającego towar jeżeli sprzedany produkt posiada wadę, która zmniejsza wartość lub użyteczność przedmiotu lub w przypadku, gdy nabyta rzecz nie ma właściwości, które wcześniej były uwzględnione w opisie produktu, a Klient został wcześniej zapewniony o ich posiadaniu.
W przypadku rozpoznania usterki / wady produktu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie dalej niż w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu) oraz w terminie 1 roku od dnia, w którym stwierdził on niezgodność dostarczonego produktu z umową) poinformowania o tym sprzedawcy bezpośrednio w siedzibie Artonery, drogą mailową lub telefoniczną.
Reklamacja powinna być złożona na piśmie („formularz reklamacji / zwrotu” dostępny w Strefie Klienta on line) na adres mailowy zakupy@ARTONERY.pl lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
Po potwierdzeniu i ustaleniu warunków reklamacji i po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia i nadaniu nr reklamacji, reklamowany produkt (oraz formularz reklamacji z dokładnym opisem wykrytej wady produktu) wraz z wydrukami kontrolnymi, umożliwiającymi potwierdzenie wady produktu należy odesłać / dostarczyć do siedziby ARTONERY. Zaleca się by Klient oznaczył przesyłkę jako reklamacyjną. Klient dostarcza reklamowany produkt do wskazanego w potwierdzeniu miejsca przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko. ARTONERY jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, w przypadku, gdy kupujący wiedział o wadzie produktu w chwili jego zakupu (zgodnie z Art. 557, § 1 Kodeksu Cywilnego).
 

Do DARMOWEJ WYSYŁKI* pozostało 1 845,00 zł brutto

Nie masz produktów w koszyku.

 
PayPal

Śledź przesyłkę

Brak loga
Brak loga