Kategoria      pokaż całość »

Blog

 

Regulamin Sprzedaży

§ 1. Definicje i ogólne warunki sprzedażyRegulamin Sprzedaży / świadczenia usług drogą elektroniczną przez Artonery
ustanowiony dnia 30-12-2014 przez przedsiębiorcę Magdalena Drewnicka Latała "ARTON" określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.ARTONERY.pl.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Magdalena Drewnicka Latała "ARTON" ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną; ochronę danych osobowych; ochronę praw własności intelektualnej i odpowiedzialność stron.

Dokładamy wszelkich starań aby strona www była dostępna 24/h. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16:30. Niniejszy sklep internetowy służy do sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sieci internetowej na terenie całej Polski i za granicą. W branży części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych działamy od 1991 roku. Pragniemy zapewnić naszym Klientom pewny i kompleksowy wybór. Asortyment sklepu www.ARTONERY.pl obejmuje m.in. tonery, developery, bębny, wałki, listwy, rolki, a także części: łożyska, zębatki, elektrody, sprzęgła i wiele innych. Oferowane produkty są pochodzenia zarówno oryginalnego jak i kompatybilnego. Informacje zawarte w sklepie nt. dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania zawartości sklepu jako oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Zawartość witryny www.ARTONERY.pl jest objęta ochroną, wynikającą z prawa autorskiego, w związku z tym kopiowanie treści i danych zawartych w niniejszym sklepie, bez zgody właściciela jest zabronione.

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem 784 084 378 | 535 079 302 w godzinach 8 - 16:30 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zakupy@ARTONERY.pl. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym Commerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play, dlatego jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.

W dalszej części regulaminu, właściciel sklepu internetowego www.ARTONERY.pl - tj. firma Arton Magdalena Drewnicka Latała oraz witryna www.ARTONERY.pl, będą nazywane skrótowo – ARTONERY.

SPRZEDAWCA: Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.ARTONERY.pl, jest platformą prowadzoną przez firmę Arton Magdalena Drewnicka Latała, z siedzibą w Krakowie: ul. Generała Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków. TEL. 784 084 378 | 535 079 302.
NIP: 676-101-44-15, (UE VAT ID: PL6761014415); REGON: 350525065, zgodnie z Wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem ewidencyjnym 6914(H)-S.
ADRES e-mail: zakupy@ARTONERY.pl

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona była dostępna 24/h. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.30. Niniejszy sklep internetowy służy do sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sieci internetowej na terenie całej Polski i za granicą. W branży części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych działamy od 1991 roku. Pragniemy zapewnić naszym Klientom pewny i kompleksowy wybór. Asortyment sklepu www.ARTONERY.pl obejmuje m.in. tonery, developery, bębny, wałki, listwy, rolki, a także części: łożyska, zębatki, elektrody, sprzęgła i wiele innych. Oferowane produkty są pochodzenia zarówno oryginalnego jak i kompatybilnego.

Informacje zawarte w sklepie nt. dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania zawartości sklepu jako oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Zawartość witryny www.ARTONERY.pl jest objęta ochroną, wynikającą z prawa autorskiego, w związku z tym kopiowanie treści i danych zawartych w niniejszym sklepie, bez zgody właściciela jest zabronione.

W dalszej części regulaminu, właściciel sklepu internetowego www.ARTONERY.pl - tj. firma Arton Magdalena Drewnicka Latała oraz witryna www.ARTONERY.pl, będą nazywane skrótowo – ARTONERY.

SIEDZIBA / ADRES KORESPONDENCYJNY SPRZEDAWCY: ul. Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków;

ZAMAWIAJĄCY: podmiot składający Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

SKLEP: serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.ARTONERY.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

ZAMÓWIENIE: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

KONSUMENT: Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY: informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży. W celu dokonania zakupu produktów prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) Numer Identyfikacji Podatkowej.

Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 8-16. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu. Po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w punkcie § 6. Formy płatności. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim.

WARUNKI PŁATNOŚCI: z tytułu wykonania umowy sprzedaży zamawiający jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy łączną cenę zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w sklepie w chwili składania zamówienia. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności: za pobraniem, przy odbiorze osobistym u sprzedawcy, przelew bankowy, karta płatnicza, inne (np. PayPal). Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy. Płatność ceny zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY: z tytułu wykonania umowy sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w zamówieniu, natomiast zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy: - dostawa na adres odbiorcy, - odbiór osobisty u sprzedawcy. Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

REKLAMACJE: sprzedawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres mailowy lub korespondencyjny sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY: Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza sprzedawca. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres korespondencyjny sprzedawcy przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje: - w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, - na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług sprzedawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży oraz jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione: - odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, - innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe: - nazwiska i imiona, - numer telefonu, - adres poczty elektronicznej e-mail, - adres zamieszkania lub pobytu, - adres do wysyłki, - płeć, - Numer Identyfikacji Podatkowej, - seria i numer dowodu osobistego. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze sprzedawcą; prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny sprzedawcy; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny sprzedawcy.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte terminy będą miały następujące znaczenie:
a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Magdalena Drewnicka Latała "ARTON" i posługujący się numerem Regon: 350525065 oraz numerem NIP: 6761014415, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków i adresem korespondencyjnym ul. Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków;
b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.ARTONERY.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 2. Polityka Ochrony danych osobowych i Cookies


Zakładając konto na www.ARTONERY.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Arton Magdalena Drewnicka Latała danych, zgodnie z ustawą o ochronie praw osobowych. Dane są przechowywane i wykorzystywane jedynie w określonych legalnych celach działalności firmy ARTONERY.

W związku z ustawą z dn.18.07.2002r (Dz. U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie dnia 10.03.2003r., akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na okazjonalne otrzymywanie na swój adres e-mail informacji dotyczących produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym oraz innych ważnych wydarzeń mających miejsce w naszej firmie. Ze swojej strony gwarantujemy, że informacje będą przesyłane okazjonalnie, nie będą uporczywe a będą jedynie informować o istotnych nowościach i wydarzeniach.

Podany przez Klienta adres e-mail w głównej mierze ma służyć do celów wysyłania potwierdzenia dokonania zamówienia oraz jego aktualizacji. Jednocześnie informujemy, że treść wpisana w rubryce hasło podczas rejestracji w sklepie www.ARTONERY.pl, bądź podczas zmiany danych użytkownika, nie może być udostępniana osobom trzecim. Zaznacza się, iż nazwa hasła jest unikalna, osobiście wybrana przez Klienta i tylko jemu przyporządkowana i znana, a zatem pełna odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego hasła spoczywa na Kliencie.
Dokonując rejestracji w sklepie internetowym www.ARTONERY.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie ARTONERY.pl. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w ww. sklepie oraz realizację wszelkich zamówień. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych osobowych i adresowych.
Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Zgodne z ww. ustawą, Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich ewentualnej korekty oraz żądania ich usunięcia.

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o: - celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji; - możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
Sklep internetowy ARTONERY wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia użytkownikowi przeglądania strony i składania zamówień. Kontynuowanie przeglądania tej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy jako wyrażenie zgody na użycie tych plików. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody, zaleca się zmianę mechanizmu cookies w ustawieniach jego przeglądarki.
Pliki cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę ARTONERY. Pliki pozwalają stronie www na rozpoznanie preferencji użytkownika. Przykładowo najczęściej pliki cookies są używane m. in. do:
- zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu użytkownik nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła;
- zapamiętanie towarów dodanych przez użytkownika do koszyka;
- wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej np. płatności online.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące: - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika, - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, - czas nadejścia zapytania, - kod żądania http, - kod odpowiedzi http, - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik, - informacje o przeglądarce użytkownika, - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

Udostępniane w ten sposób informacje są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów przez ARTONERY. Użytkownik korzysta na ARTONERY z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze sklepu internetowego ARTONERY lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Cookies stałe są plikami pozostającymi na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących użytkownika, nie można na ich podstawie ustalić jego tożsamości. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zmieniają jego ustawień oraz jego oprogramowania. Odczytanie zawartości plików cookies jest możliwe jedynie przez serwer, który je utworzył. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to znacznie wpłynąć na poprawność lub ograniczenie funkcjonalności dostępnych w sklepie ARTONERY.
Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. Przykładowo każdorazowe informowanie użytkownika o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu lub usuwanie plików po każdej wizycie ze sklepu. W ustawieniach przeglądarki internetowej można znaleźć szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies.

§ 3. Ceny produktów


Sklep internetowy www.ARTONERY.pl zamieszcza informację cenowe na temat oferowanych produktów na stronie www.ARTONERY.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, które sprzedaje za pośrednictwem internetu. Umieszczone w sklepie ceny produktów to ceny netto oraz brutto (zawierające podatek VAT), podane są w walucie polskiej (PLN) oraz w EURO i dotyczą pojedynczych sztuk (m.in. szt., but.) lub opakowań ( m.in. op., kpl., kit), których szczegółowy opis można zobaczyć, po przyciśnięciu na link „więcej szczegółów”. Podane przy produkcie ceny nie uwzględniają informacji nt. kosztów przesyłki towaru. Pozostajemy do dyspozycji Klienta detalicznego oraz oferujemy produkty do dalszej odsprzedaży dla Klienta hurtowego – krajowego i zagranicznego.

Wszystkie ceny produktów w www.ARTONERY.pl zawierają 5% rabat. Rabat ten nie jest uwzględniany przy płatności elektronicznej / kartą - Paypal lub przy równoważnej formie zapłaty. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 i 543 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe oraz ich nazwy są własnością ich właścicieli i pokazane są wyłącznie w celach informacyjnych.

W chwili złożenia zamówienia wiążąca dla stron jest tylko i wyłącznie cena produktu, który aktualnie znajduje się na stanie magazynowym. W przypadku braku przedmiotu na stanie magazynowym – firma zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, w zależności od ceny i dostępności materiałów u dostawcy. Produkty oznaczone symbolem „Orientacyjna cena” są jedynie wstępną orientacyjną informacją a ich aktualna cena i dostępność potwierdzana jest po wcześniejszym zapytaniu Klienta i sprowadzane są na Jego pisemne zamówienie.
ARTONERY oferuje ponadto bogaty asortyment oryginalnych części zamiennych Ricoh. W przypadku tych części Ricoh, które nie są dostępne na stanie magazynowym - czas realizacji zamówienia wynosi ok. 10 dni roboczych (zamówienia kompletowane są w każdą środę do godziny 12:00). W przypadku materiałów eksploatacyjnych typu tonery, bębny, developery, fusery, transfery, itp. termin realizacji zamówienia bywa krótszy - w miarę dostępności produktów na stanie magazynowym. W razie wątpliwości co do dostępności Klient proszony jest o mailowe zapytanie w tej sprawie na adres zakupy@ARTONERY.pl.

Cena wiążąca i ostateczna to cena produktu potwierdzona e-mailowo lub telefonicznie po złożonym zamówieniu. Firma ARTONERY zastrzega sobie prawo do wycofania bez powiadamiania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego ARTONERY oraz do zmiany cen i ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia; a także do: wprowadzania nowych towarów do oferty i odwoływania akcji promocyjnych (w tym ograniczenia ilościowego i czasowego ofert promocyjnych).

Ponadto ARTONERY oferują produkty w promocyjnej cenie oznaczone „SUPER CENA”. Produkty te mogą posiadać naruszone opakowanie lub pudełko starszego wzornictwa danego producenta. Są w 100 % nowymi nie używanymi produktami objętymi gwarancją. Mogą one występować w wersji innych kompatybilnych producentów z jednej rodziny produktów np. Ricoh, NRG, Infotec, Lanier, Savin - w zależności od zasobów magazynowych. Zgodnie z Art.7. Dz.U. z 27.07.200, sklep ARTONERY nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność produktu z umową, w przypadku gdy w chwili zakupu Klient wiedział o tejże niezgodności / usterce na podstawie wcześniejszej informacji słownej, pisemnej lub wynikającej z opisu / nazwy produktu lub gdy powinien był o tym fakcie wiedzieć.

§ 4. Warunki sprzedaży


Zakup towaru dokonywany jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.ARTONERY.pl. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w e-sklepie, użytkownik otrzymuje dostęp do wyjściowych cen detalicznych. Dla firm zajmujących się dalszą odsprzedażą materiałów eksploatacyjnych, udzielamy dostępu do hurtowych cen, po uprzednim otrzymaniu i zweryfikowaniu następujących danych:
• KRS / lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
• Regon
• NIP
• wypełniona umowa współpracy.

Klient zobowiązany jest w tym celu, do założenia konta w naszym sklepie oraz do przesłania do nas faxem lub e-mailem ww. dokumentów. Po zweryfikowaniu Państwa danych zmieniony zostaje profil Klienta z cen detalicznych na ceny do dalszej odsprzedaży. Rejestracja w sklepie jest darmowa do niczego nie zobowiązuje. Zakładając konto Klient akceptuje regulamin sklepu. Proces rejestracji przebiega szybko, a dane podawane przez Klienta są informacjami potrzebnymi do poprawnego dostarczenia przesyłki oraz wystawienia faktury.

Istnieje możliwość realizacji zamówienia z odroczonym terminem płatności (faktura przelewowa). Opcja ta dostępna jest dla stałych Klientów (po dokonaniu minimum 5 zakupów gotówkowych), do kwoty maksymalnie odpowiadającej kwocie poprzedniego zakupu przelewowego. Aby otrzymać dostęp do „opcji przelewowej”, konieczne jest przesłanie ww. dokumentów i wypełnionej umowy współpracy (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie www.ARTONERY.pl - zakładka Dokumenty. Wysłać je należy faxem na numer: 784 084 378 | 535 079 302 lub e-mailem na adres: zakupy@ARTONERY.pl).

§ 5. Realizacja zamówienia§ 5.1. Dodawanie produktów do koszyka
Podstawowym warunkiem zakupu w sklepie internetowym www.ARTONERY.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego wraz z polami obowiązkowymi m.in. podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Po zdecydowaniu się na zakup "+ do koszyka”, znajdujący się przy opisie każdego produktu.

§ 5.2. Złożenie zamówienia
Zakupów w ARTONERY mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Usługa zakupów dostępna 24 godziny na dobę. Po wcześniejszym dodaniu do koszyka produktów, które maja podlegać zakupowi, należy dokończyć proces zakupu. W tym celu należy kliknąć „koszyk”, następnie kliknąć „akceptacja regulaminu” a następnie kontynuując proces realizacji zamówienia zgodnie z podanymi krokami.

§ 5.3.Potwierdzenie zamówienia
Za moment zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy ARTONERY a Klientem uważa się dopiero moment, kiedy przedstawiciel sklepu potwierdzi telefonicznie (w godzinach pracy firmy tj. Pon. do Pt. 8:00 do 16:30) lub emailowo datę wysyłki lub odbioru towaru. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w treści zamówienia tylko do momentu, kiedy przesyłka nie opuści magazynu ARTONERY. Po nadaniu przesyłki zamówienie nie podlega modyfikacji.

§ 5.4. Rezygnacja z zamówienia
Klient ma prawo do rezygnacji - odstąpienia od zamówienia tylko w przypadku, gdy zamówienie obejmuje towar aktualnie dostępny na stanie magazynowym i pozwala na to faza jego realizacji (tj. nie został jeszcze nadany za pośrednictwem firmy spedycyjnej). Odstąpienie od zamówienia może być złożone jedynie w formie pisemnej, e-mailem lub faksem, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z ARTONERY. W przypadku odstąpienia od zamówienia przez Klienta, jeżeli ARTONERY poniosły koszty związane z jego realizacją, Klient jest zobowiązany do ich całościowego pokrycia.

§ 5.5. Statusy zamówienia
W procesie realizacji złożonego zamówienia Klient otrzymuje bieżącą informację nt. statusu zamówienia.
ARTONERY używa następujących statusów w celu poinformowania Klienta o realizacji zamówienia: Oczekuje na akceptację; W trakcie realizacji PayPal; W trakcie realizacji; Rezerwacja / Przedpłata; Zamknięte; Dostarczone; Anulowane; Wstrzymano.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie złożonego zamówienia ze statusem „Oczekuje na akceptację”.
W zależności od dostępności produktu oraz formy zapłaty, używane są statusy: W trakcie realizacji PayPal; W trakcie realizacji; Rezerwacja / Przedpłata.
ARTONERY zastrzega sobie prawo do nie podejmowania procesu realizacji zamówienia, w przypadku trwałej niedostępności produktu u dostawców lub z powodu innych przyczyn od niego niezależnych od ARTONERY.

Zamówienie, w przypadku którego produkty są dostępne pod zamówienie (m. in. zamówienia na oryginalne części Ricoh) Klient otrzymuje informację nt. czasu dostawy – oczekiwania na produkt i zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymanej informacji i podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia tj.
- częściowa realizacja - wysyłka lub odbiór części towaru dostępnego na stanie magazynowym (ARTONERY nie dokonuje rezerwacji towaru do momentu skompletowania całości zamówienia)
- lub anulowanie całości zamówienia.
Jeśli do 4 dni roboczych ARTONERY nie otrzyma odpowiedzi zwrotnej od Klienta – zamówienie uważa się automatycznie za anulowane.

W sytuacji gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane, może ono zostać „Anulowane” lub „Wstrzymane” np. z powodu nieuregulowanej płatności.

Klient może sprawdzić status złożonego zamówienia bezpośrednio na „Moje konto” w zakładce "Moje zamówienia".

§ 5.6. Produkty dostępne na „specjalne zamówienie”
ARTONERY zastrzega sobie prawo do indywidualnej realizacji tzw. „zamówień nietypowych” (które mogą bezpośrednio nie wynikać z oferty umieszczonej na stronie internetowej i są indywidualnie ustalane z Klientem). Dotyczy to m.in. produktów określanych statusem „specjalne zamówienie”, które sprowadzane są na życzenie Klienta, a ich dostępność i czas oczekiwania ustalane są indywidualnie z Klientem. W przypadku konieczności sprowadzenia dla Klienta takiego towaru (przy dłuższym okresie oczekiwania), ARTONERY zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki na towar w wysokości 100% wartości całości zamówienia. Proces realizacji nietypowego zamówienia uruchamiany jest po potwierdzeniu cen i dostępności produktów oraz po uprzednim dokonaniu przez Klienta stosownej przedpłaty na konto. W przypadku wycofania się Klienta w trakcie realizacji zamówienia, ww. kwota nie podlega zwrotowi. Produkty sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi! W uzasadnionych przypadkach ARTONERY rezerwuje sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty lub zaliczki (w przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie Klienta).
ARTONERY zastrzegają sobie także prawo do powstrzymania się od dostarczenia brakujących – oczekujących w zamówieniu materiałów, w przypadku gdy Klient zalega z jakimikolwiek płatnościami. W takiej sytuacji ARTONERY wyznaczają Klientowi termin bezpiecznej zapłaty, a po bezskutecznym upomnieniu zastrzegają sobie możliwość całkowitego odstąpienia od realizacji zamówienia (zgodnie z art. 552 Kodeksu Cywilnego).

§ 5.7. Faktura VAT
Każda sprzedaż dokonana w sklepie www.ARTONERY.pl udokumentowana zostaje wystawioną Fakturą VAT (według obowiązującej stawki % VAT na dany rok), która dołączana jest do każdej przesyłki. Faktura zawiera informacje nt. zakupionych produktów oraz kosztów przesyłki (jeśli Klient nie życzy sobie informacji o przesyłce na ww. dokumencie, zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika ARTONERY, zanim dokument zostanie wystawiony). Od 1.01.2011 r. ARTONERY wystawia faktury VAT zgodnie ze stawką VAT obowiązującą aktualnie na terenie Polski.
W przypadku transakcji zagranicznej z krajem będącym członkiem UE, w celu uzyskania na fakturze zerowej stawki VAT, Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia nadania NIPu europejskiego VAT UE, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uni Europejskiej – szczegóły - VAT UE, w celu potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik europejski. Jest to warunek niezbędny w celu uniknięcia sankcji za stosowanie zerowej stawki VAT.

§ 6. Formy płatności


www.ARTONERY.pl umożliwiają następujące formy zapłaty za zakupiony towar:

§ 6. 1. Gotówka – przy osobistym odbiorze towaru w naszej firmie.
Przy odbiorze istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą.

§ 6. 2. Pobranie – za zaliczeniem pocztowym (przy odbiorze u kuriera)
W przypadku dostaw przy pobraniu za pośrednictwem poczty kurierskiej DPD i DHL wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 5000 PLN (w przypadku spedycji DPD). Przy płatności pobraniowej towar zostaje wysłany w dniu złożenia zamówienia (od poniedziałku do piątku, przy zamówieniu złożonym do godziny 14:30 i tylko przy kompletnej dostępności zamówionych produktów).

§ 6. 3. Przedpłata na konto - płatność z góry (przelew)
na jeden z poniższych rachunków bankowych: ALIOR PL 26-2490-0005-0000-4500-1245-4516 lub BRE BANK S.A. 04 1140 2017 0000 4702 0430 2089. Wysyłka zamówionego towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto ARTONERY. Jeśli do 5 dni roboczych klient nie dokona przedpłaty, ARTONERY zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i nie podejmowania dalszych kroków jego realizacji. Przedpłata na konto bankowe nie jest tożsama z e-przelewem.

§ 6. 4. Przelew (płatność z odroczonym terminem)
Tylko w przypadku stałej współpracy (po dokonaniu minimum 5 zakupów gotówkowych). Ze stałymi Klientami warunki płatności przelewem ustalamy indywidualnie. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty zostają naliczone odsetki w wysokości 0,1% za dzień. Następstwem nieuregulowania płatności w terminie będzie wpis do Krajowego Rejestru Długów.

§ 6. 5. Płatność PayPal
W przypadku płatności elektronicznej / kartą - Paypal lub przy równoważnej formie zapłaty nie jest uwzględniany 5% rabat, który obowiązuje na wszystkie ceny produktów w sklepie ARTONERY. Płatność elektroniczna nie jest tożsama z przedpłatą na konto bankowe.

§ 7. Dostawa towaru


Towar zamówiony od poniedziałku do piątku do godziny 14:30, zostaje wysłany jeszcze tego samego dnia, jeżeli w chwili zamówienia znajduje się na stanie magazynowym. Zazwyczaj następnego dnia roboczego towar dostarczany jest do Klienta (średnio 1-2 dni robocze). Dostawa zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem poczty kurierskiej firmy DPD, DHL. (W chwili pokwitowania przed odbiorcę przesyłki na Klienta przechodzi prawo własności towaru).

§ 7.1. Przesyłka krajowa
ARTONERY.pl umożliwiają wysyłkę zamówionego towaru na terenie Polski po uiszczeniu opłaty za przesyłkę, w wysokości:
- przy PRZEDPŁACIE 18 PLN + VAT = 22,14 PLN BRUTTO;
- przy POBRANIU 21 PLN + VAT = 25,83 PLN BRUTTO (za zaliczeniem pocztowym – gotówka płatna przy odbiorze u kuriera).
- przy płatności za pośrednictwem PAYPAL 18 PLN + VAT (brak upustu 5% przy płatności Paypal).
Przy przedpłacie na konto bankowe wysyłka zamówionego towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto ARTONERY. Warunki dostawy obowiązują na terenie Polski.

§ 7.2. Przesyłka zagraniczna
Koszt przesyłki zagranicznej w tabeli opłat. W przypadku realizacji wysyłki zagranicznej ARTONERY zastrzega sobie prawo do wyboru spedycji wysyłek zagranicznych – przesyłki wysyłane są spedycją DPD, okazjonalnie za pośrednictwem UPS / DHL.

§ 7.3. Przesyłka gratis
Przy jednorazowych zakupach przez e-sklep www.ARTONERY.pl na łączną kwotę powyżej 1500 zł netto – koszt wysyłki zamówionego towaru pokrywają ARTONERY.
Przesyłka GRATIS obowiązuje:
- tylko w przypadku przesyłek krajowych;
- tylko w przypadku, gdy zamówiony towar jest wysyłany w jednej przesyłce o wadze do 30 kg (gdy łączny ciężar zamówionych materiałów przekracza 30 kg lub gabarytowo nie mieści się w wymiarach podanych w punkcie 7.5. „Wymiary przesyłki”, i zachodzi konieczność wysyłki w więcej niż 1 przesyłce, w sytuacji takiej Klient ponosi koszty logistyczne każdej kolejnej przesyłki, ARTONERY pokrywają koszt jedynie 1 przesyłki);

Przesyłka GRATIS nie obowiązuje:
- przy płatności za pośrednictwem PayPal;
- przy cenach indywidualnie ustalonych dla danego Klienta;
- przy zamówieniach nie składanych bezpośrednio przez sklep internetowych np. drogą e-mailową, telefoniczną lub faxem.

7.4. Dodatkowe opcje dostawy
Istnieje także możliwość dodatkowej wysyłki towaru np. z „dostawą na sobotę” a także w tzw. trybie „EKSPRES”, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, tj:

przesyłka z dostawą na SOBOTĘ:
POBRANIE 41 zł netto = 50,43 brutto
PRZEDPŁATA 38 zł netto = 46,74 brutto

EKSPRESS 12:00 > 50 zł netto = 61,5 brutto
przesyłka z gwarantowaną dostawą następnego dnia do godziny 12:00

EKSPRESS 9:30/10:30 > 100 zł netto = 123 brutto
przesyłka z gwarantowaną dostawą następnego dnia do godziny 9:30/10:30

ARTONERY zastrzega, że nie wszystkie miejscowości są obsługiwane według usługi EXPRESS oraz EKSPRESS - SOBOTA.
Przed zamówieniem towaru z dostawą dedykowaną w trybie expresowym i z dostawą na sobotę, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z listą obsługiwanych miast w ww. trybach – spis miast po linkiem: http://www.ups.com/media/pl/pl_zones.pdf.
ARTONERY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki w ww. trybach.

§ 7.5. Wymiary przesyłki
Podane powyżej warunki i koszty wysyłki obowiązują przy przesyłkach do 30 kg o obwodzie całkowitym nie przekraczającym 300 cm (suma obwodu i najdłuższego boku nie może przekroczyć 300 m).
Uwaga! w przypadku przesyłki GRATIS - dotyczy ona zamówienia do 30 kg w 1 przesyłce nie przekraczającej w/w wymiarów.

§ 7.6. Ubezpieczenie przesyłki
Wszystkie krajowe przesyłki kurierskie są ubezpieczone do wartości nie przekraczającej 10 000 PLN.
Wszystkie zamówienia z wysyłką na za granicę są realizowane na angielskiej wersji sklepu ARTONERY, bądź po e-mailowym potwierdzeniu zamówienia przez przedstawiciela naszej firmy.
Opłata za przesyłki zagraniczne do krajów UE jest odmienna niż w przypadku przesyłek na Polskę – informację o kwocie przesyłki zatwierdzamy po otrzymaniu listy zamawianych towarów.

§ 7.7. Koszt przesyłki na fakturze
Koszt przesyłki umieszczany jest jako jedna z pozycji na fakturze VAT. Jeśli Klient nie życzy sobie tej informacji na ww. dokumencie, zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika ARTONERY, zanim dokument zostanie wystawiony.

§ 7.8. Kontakt z kurierem
Po zrealizowaniu zamówienia, Klient otrzymuje możliwie jak najszybciej e-mailowo informację nt. wysyłki. Klient ma także możliwość monitorowania przesyłki bezpośrednio na stronie spedycji kurierskiej, aż do momentu jej otrzymania. W przypadku opóźnienia w dostawie, w celu uzyskania informacji nt. przesyłki, Klient ma możliwość kontaktu bezpośrednio z kurierem danej spedycji w rejonie jego zamieszkania, po wcześniejszym skontaktowaniu się z wybraną filią spedycyjną w rejonie dostawy zamówienia. Dane kontaktowe do filii spedycyjnych znajdują się min. pod linkami: UPS_kontakt oraz DPD_kontakt.

§ 7.9. Problemy z doręczeniem
Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której kurier danej spedycji ma nieuzasadnione problemy z doręczeniem przesyłki do klienta. Po pierwszej nieudanej próbie dostawy, ARTONERY kontaktują się z klientem w celu podjęcia natychmiastowej decyzji czy przesyłka ma zostać ponownie doręczona, przechowana na magazynie spedytora w celu osobistego odbioru przez klienta lub czy ma być odesłana do ARTONERY. ARTONERY zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta bezpośrednimi dodatkowymi kosztami związanymi z ponownym doręczeniem lub ewentualnym przechowywaniem przesyłki na magazynie spedytora. Opłata za każdy dzień przechowywania na magazynie wynosi 5 PLN + VAT, zaś próba każdego ponownego doręczenia przesyłki przez kuriera wynosi odpowiednio równowartość 18 PLN + VAT - przy przelewie/przedpłacie oraz 21 PLN +VAT - przy paczce pobraniowej.

§ 8. Odbiór przesyłki / towaru


Odbiór przesyłki następuje na 2 sposoby:
- bezpośrednio przy doręczeniu na wskazany adres dostawy;
- w filii kurierskiej tylko na specjalne życzenie klienta, po wcześniejszym ustaleniu z klientem i specjalnym oznaczeniu na przesyłce „odbiór osobisty w filii”. Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie w filii DHL.

Przy odbiorze przesyłki od kuriera, Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia stanu zawartości przesyłki i oceny czy zamówiony towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

ARTONERY stosują wszelkie zabezpieczenia przed ewentualnym przemoknięciem, natomiast opieczętowanie firmowymi taśmami stanowi dowód do ewentualnych roszczeń z tytuły otwarcia przesyłki przez osoby trzecie. Dodatkowo używane są oznaczenia dotyczące produktów, które łatwo mogą ulec zniszczeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm firmowych ARTONERY naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, oddając go natychmiast kurierowi. Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia tudzież okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). Reklamacji przesyłki dokonuje odbiorca w lokalnym oddziale spedytora (zgodnie z art. 545. Kodeksu Cywilnego, paragraf 2).

Jednocześnie informujemy, że w chwili wydania / odbioru zakupionego przedmiotu, na Klienta (kupującego) przechodzą korzyści oraz ciężary związane z nabytym towarem wraz z niebezpieczeństwem uszkodzenia towaru lub jego utraty (zgodnie z art. 547 Kodeksu Cywilnego). Klient zobowiązany jest do poinformowania ARTONERY o wszelkich nieprawidłowościach w przesyłce w ciągu 24 godzin. Od chwili wejścia w posiadanie zakupionych produktów Klient jest zobowiązany do należytego ich przechowywania – ewentualny zwrot produktu jest możliwy w stanie niezmienionym i nieużywanym.

§ 9. Warunki zwrotu towaru


Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w formie pisemnej (formularz reklamacji / zwrotu) w terminie 14 dni. Wszelkie zwroty rozpatrywane są tylko po wcześniejszym uzgodnieniu zgłoszenia z pracownikiem firmy Artonery.
Zwrotom nie podlegają towary sprowadzone na specjalne zamówienie Klienta, tj. niedostępne w stałej sprzedaży i ofercie sklepu Artonery, a także produkty, które zostały zamówione specjalnie dla Klienta w większej ilości, niezależnie od tego, czy produkt znajduje się na stanie magazynowym. Zwroty i reklamacje rozpatrywane są przez firmę Artonery na podstawie wypełnionego kompletnego formularza reklamacyjnego, dostarczonego do ARTONERY osobiście przez Klienta w siedzibie firmy lub bezpośrednio jako załącznik do odsyłanego towaru.
Warunkiem każdego zwrotu towaru jest jego odesłanie jako nieużywanego, niezniszczonego i oryginalnie zapakowanego wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy (formularz zwrotu) i z kopią dowodu zakupu (faktura VAT). Klient dostarcza reklamowany produkt do wskazanego w potwierdzeniu miejsca przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko.

§ 9. 1. Zwrot towaru bez podania przyczyny
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
Klient ma obowiązek zwrócić produkt firmie Artonery niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient ponosi także odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
Artonery ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, wystawiając fakturę korektę do zwracanego przedmiotu i kosztów jego wysyłki (zgodnie z FV). Firma Artonery dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Skutkiem odstąpienia od umowy jest wzajemny zwrot świadczeń. Należna kwota zostaje zwrócona po otrzymaniu – odesłanej przez klienta podpisanej ww. kopii korekty.
Zwrotu można dokonać przy założeniu, że:
- dany produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony - dotyczy to również oryginalnego opakowania (bez jakichkolwiek dodanych przez kupującego oznaczeń, napisów i naklejek, nie rozpakowany, itp.)
- produkt jest kompletny, posiada nienaruszone plomby gwarancyjne i wszelkie oznaczenia uwiarygadniające jego nienaruszalność;
- Klient posiada dowód zakupu – fakturę wystawioną przez ARTONERY, której kopię (ksero) dołącza do zwracanego produktu;
- Klient pokrywa koszty transportu zwracanego towaru (odesłanie na koszt nadawcy), który jest zobowiązany bezpiecznie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku braku prawidłowego opakowania (odpowiedniego zabezpieczenia) zwracanego towaru, ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi Klient;
- do każdego zwrotu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna, z numerem konta bankowego, na który sklep ARTONERY ma przelać należną kwotę pieniężną.
W przypadku jeżeli cała ww. procedura jest zachowana, ARTONERY gwarantuje zwrot wartości produktu.

ARTONERY nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu dostawy. Wówczas Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę, w przeciwnym wypadku umowę sprzedaży uważa się za nieważną, a środki pieniężne wynikające z faktury sprzedaży podlegają zwrotowi, pomniejszone o koszt wysyłki (zwrotu) do ARTONERY. ARTONERY zastrzega sobie prawo nie odbierania przesyłek pobraniowych. Przesyłka zwrotna z odsyłanym towarem powinna posiadać opis „ZWROT” wraz z numerem faktury zakupu i nazwą firmy. W przeciwnym wypadku przesyłka nie zostanie przyjęta.

§ 9. 2. Zwrot towaru z tytułu uszkodzonej przesyłki
Klient może odmówić odbioru przesyłki z tytułu jej uszkodzenia / okradzenia podczas transportu lub dokonać jej zwrotu na jego własny koszt, po uprzednim niezwłocznym sporządzeniu raportu szkody z kurierem firmy spedycyjnej, która dostarcza daną przesyłkę (i skontaktowaniu się z naszą firmą). W protokole reklamacji powinny być zawarte wszelkie uwagi co do stanu otrzymanej przesyłki. Protokół należy przekazać kurierowi natychmiast po jego sporządzeniu wraz z datą otrzymania przesyłki. Tylko na tej podstawie są rozpatrywane reklamacje dotyczące ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie! Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania do nas sporządzonego z kurierem protokołu szkody. Poniesione przez Klienta koszty wynikające z faktury VAT, zostaną zwrócone po rozpatrzeniu reklamacji u spedytora dostarczającego przesyłkę, z tytułu uszkodzenia podczas transportu. Przesyłki bez sporządzonego protokołu szkody, a także wysyłane na koszt ARTONERY nie są odbierane. Termin rozpatrywania reklamacji z ww. tytułu przez ARTONERY jest związany z czasem rozpatrywania reklamacji przez spedytora, który dostarczał przesyłkę (zazwyczaj jest nie większy niż 3 miesiące od daty zakupu).

§ 9. 3. Zwrot towaru z tytułu „Rękojmi za wady”
Prawo do reklamacji z tytułu rękojmi za wady przysługuje każdemu Klientowi, który zawarł z ARTONERY umowę sprzedaży. Artonery ponosi odpowiedzialność względem Klienta nabywającego towar jeżeli sprzedany produkt posiada wadę, która zmniejsza wartość lub użyteczność przedmiotu lub w przypadku, gdy nabyta rzecz nie ma właściwości, które wcześniej były uwzględnione w opisie produktu, a Klient został wcześniej zapewniony o ich posiadaniu.
W przypadku rozpoznania usterki / wady produktu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego (nie dalej niż w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu) oraz w terminie 1 roku od dnia, w którym stwierdził on niezgodność dostarczonego produktu z umową) poinformowania o tym sprzedawcy bezpośrednio w siedzibie Artonery, drogą mailową lub telefoniczną.
Reklamacja powinna być złożona na piśmie („formularz reklamacji / zwrotu” dostępny w Strefie Klienta on line) na adres mailowy zakupy@ARTONERY.pl lub na adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.
Po potwierdzeniu i ustaleniu warunków reklamacji i po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia i nadaniu nr reklamacji, reklamowany produkt (oraz formularz reklamacji z dokładnym opisem wykrytej wady produktu) wraz z wydrukami kontrolnymi, umożliwiającymi potwierdzenie wady produktu należy odesłać / dostarczyć do siedziby ARTONERY. Zaleca się by Klient oznaczył przesyłkę jako reklamacyjną. Klient dostarcza reklamowany produkt do wskazanego w potwierdzeniu miejsca przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko. ARTONERY jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, w przypadku, gdy kupujący wiedział o wadzie produktu w chwili jego zakupu (zgodnie z Art. 557, § 1 Kodeksu Cywilnego).

§ 10. Reklamacje


W sklepie internetowym www.ARTONERY.pl reklamacja towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej ze sprzedawcą ARTONERY i po ustaleniu warunków zwrotu.

§ 10.1. Warunki reklamacji
Podstawę reklamacji z tytułu rękojmi za wady stanowi:
- wypełniony i dostarczony do ARTONERY formularz reklamacji, wraz z wydrukami kontrolnymi, umożliwiającymi potwierdzenie wady produktu (w uzasadnionym przypadku braku wydruków), Klient winien dokonać dokładnego opisu wady produktu, z tytułu której dokonuje reklamacji – w rubryce „opis przyczyny reklamacji”;
- formularz reklamacyjny Klient winien wysłać emailem na adres: zakupy@ARTONERY.pl
- dopiero po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji, co upoważnia go do odesłania na swój koszt reklamowanego produktu do siedziby ARTONERY; w przypadku nie dostosowania się do tego warunku, Klient ponosi ryzyko nie przyjęcia reklamacji i w konsekwencji ponosi niepotrzebnie koszt odesłania produktu;
- przesyłka z odsyłanym reklamowanym produktem winna być opisana słowem „REKLAMACJA”;
- reklamowany produkt zawsze musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu; - - Klient dostarcza reklamowany produkt do wskazanego w potwierdzeniu miejsca przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko;

- w przypadku reklamowanego produktu odsyłanego do ARTONERY, Klient winien zabezpieczyć go odpowiednio do wysyłki (wszystkie reklamowane cartridge, moduły bębna i OPC, nie mogą być odsyłane luzem w opakowaniu, tylko muszą być pojedynczo odpowiednio zabezpieczone).

§ 10.2. Reklamacja towarów z serii PCU i Imaging Units (bębny)
Szczególnym przypadkiem zwrotu towaru są bębny OPC i moduły bębna. W przypadku tych produktów, reklamacje są akceptowane maksymalnie dla pozostającej wydajności produktu, aczkolwiek nie więcej niż 75% oryginalnej wartości. Do wszystkich reklamacji bębnów w przypadku instalacji w urządzeniu - muszą być dołączone wydruki kontrolne (kopie testowe) oraz stan licznika / lista parametrów z danymi przebiegu maszyny (SMC DATA REPORT).

§ 10.3. Realizacja reklamacji
Reklamacji z ww. tytułów można dokonać w ciągu 90 dni od daty zakupu przedmiotu. Po otrzymaniu czytelnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie § 9. 3. i § 10.1. zgłaszana reklamacja otrzymuje numer identyfikacyjny. W chwili złożenia reklamacji Klient może zdecydować o wyborze podstawy prawnej reklamacji tj. rękojmi lub gwarancji, tzn. może zaznaczyć czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji chce obniżenia ceny produktu lub czy chce odstąpić od umowy od razu po stwierdzeniu wady bez konieczności żądania w pierwszej kolejności naprawy bądź wymiany.
Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. W wypadku niezgodności towaru z umową, gdy Artonery nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni, reklamacja zostaje uznana zgodnie z żądaniem klienta. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Artonery zawiadamia Klienta pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
Czas rozpatrywania reklamacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Artonery. Jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji ARTONERY zastrzega sobie możliwość wstrzymania rozpatrywania reklamacji w przypadku braku spełnienia wyżej wymienionych warunków, a także m.in. bez uprzedniego skontaktowania się ze sprzedawcą w sprawie reklamacji, braku oryginalnego opakowania, braku kompletu potrzebnych dokumentów, ich nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia, itd.

W przypadku uzasadnionej reklamacji (wykrycie wady produktu, która wystąpiła bez winy Klienta), Artonery wystawia fakturę korektę do zwracanego przedmiotu (zgodnie z wartością produktów na fakturze VAT) lub dokonuje wymiany na pełnowartościowy towar. Zwrot kosztów lub wymiana dokonywane są po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta do siedziby ARTONERY podpisanej kopii korekty faktury.

§ 11. Ustalenia końcowe


Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego regulują wyłącznie postanowienia ujęte w niniejszym regulaminie, z którym Klient dokonujący zamówienia, winien zapoznać się przed zakupem. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione powyżej warunki.
Sklep www.ARTONERY.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów i wszelkie informacje umieszczone w naszym serwisie były rzetelne i sprawdzone, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.

Wszystkie znajdujące się w serwisie zastrzeżone znaki towarowe oraz ich nazwy są własnością ich właścicieli i pokazane są w sklepie internetowym ARTONERY wyłącznie w celach informacyjnych.
Własność zamówionych produktów nie zostanie przeniesiona ze Sprzedawcy, dopóki Kupujący nie zapłaci w całości ich ceny i wszystkich innych kwot należnych Sprzedawcy.

Jednocześnie informujemy, iż ARTONERY zastrzega sobie prawo do:
- realizacji dużych zamówień w osobnych partiach;
- wycofania bez powiadamiania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego ARTONERY;
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego ARTONERY w ciągu dnia;
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ARTONERY;
- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych (w tym ograniczenia ilościowego i czasowego ofert promocyjnych, ponadto w przypadku akcji promocyjnych nie dopuszcza się łączenia ze sobą paru promocji na raz) na stronach sklepu internetowego ARTONERY;
- zmiany treści niniejszego regulaminu oraz zawartości oferty sklepu ARTONERY bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące oferty i obsługi w e-sklepie www.ARTONERY.pl, należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie.
Jeżeli niniejszy regulamin nie został dołączony do faktury zakupu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio na stronie www.ARTONERY.pl lub bezpośrednio w siedzibie sklepu, prosząc sprzedawcę o udostępnienie treści niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

W przypadku sporu ze Sprzedawcą - Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą;
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12. Zastrzeżenie poufności


Strony zawierające umowę współpracy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy informacji o warunkach umowy. Klient zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim wszelkich dodatkowych pomocy technicznych uzyskanych od ARTONERY (zgodnie z ustawą z dnia 16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).
 

Do DARMOWEJ WYSYŁKI* pozostało 1 845,00 zł brutto

Nie masz produktów w koszyku.

 
PayPal

Śledź przesyłkę

Brak loga
Brak loga