Kategoria      pokaż całość »

Blog

 

Regulamin

§ 11. Ustalenia końcowe


Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego regulują wyłącznie postanowienia ujęte w niniejszym regulaminie, z którym Klient dokonujący zamówienia, winien zapoznać się przed zakupem. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione powyżej warunki.
Sklep www.ARTONERY.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów i wszelkie informacje umieszczone w naszym serwisie były rzetelne i sprawdzone, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.

Wszystkie znajdujące się w serwisie zastrzeżone znaki towarowe oraz ich nazwy są własnością ich właścicieli i pokazane są w sklepie internetowym ARTONERY wyłącznie w celach informacyjnych.
Własność zamówionych produktów nie zostanie przeniesiona ze Sprzedawcy, dopóki Kupujący nie zapłaci w całości ich ceny i wszystkich innych kwot należnych Sprzedawcy.

Jednocześnie informujemy, iż ARTONERY zastrzega sobie prawo do:
- realizacji dużych zamówień w osobnych partiach;
- wycofania bez powiadamiania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego ARTONERY;
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego ARTONERY w ciągu dnia;
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ARTONERY;
- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych (w tym ograniczenia ilościowego i czasowego ofert promocyjnych, ponadto w przypadku akcji promocyjnych nie dopuszcza się łączenia ze sobą paru promocji na raz) na stronach sklepu internetowego ARTONERY;
- zmiany treści niniejszego regulaminu oraz zawartości oferty sklepu ARTONERY bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące oferty i obsługi w e-sklepie www.ARTONERY.pl, należy zgłaszać mailowo lub telefonicznie.
Jeżeli niniejszy regulamin nie został dołączony do faktury zakupu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio na stronie www.ARTONERY.pl lub bezpośrednio w siedzibie sklepu, prosząc sprzedawcę o udostępnienie treści niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

W przypadku sporu ze Sprzedawcą - Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą;
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;
d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Do DARMOWEJ WYSYŁKI* pozostało 1 845,00 zł brutto

Nie masz produktów w koszyku.

 
PayPal

Śledź przesyłkę

Brak loga
Brak loga