Kategoria      pokaż całość »

Blog

 

Regulamin

§ 1. Definicje i ogólne warunki sprzedaży


Regulamin Sprzedaży / świadczenia usług drogą elektroniczną przez Artonery
ustanowiony dnia 30-12-2014 przez przedsiębiorcę Magdalena Drewnicka Latała "ARTON" określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.ARTONERY.pl.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca Magdalena Drewnicka Latała "ARTON" ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną; ochronę danych osobowych; ochronę praw własności intelektualnej i odpowiedzialność stron.

Dokładamy wszelkich starań aby strona www była dostępna 24/h. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16:30. Niniejszy sklep internetowy służy do sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sieci internetowej na terenie całej Polski i za granicą. W branży części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych działamy od 1991 roku. Pragniemy zapewnić naszym Klientom pewny i kompleksowy wybór. Asortyment sklepu www.ARTONERY.pl obejmuje m.in. tonery, developery, bębny, wałki, listwy, rolki, a także części: łożyska, zębatki, elektrody, sprzęgła i wiele innych. Oferowane produkty są pochodzenia zarówno oryginalnego jak i kompatybilnego. Informacje zawarte w sklepie nt. dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania zawartości sklepu jako oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Zawartość witryny www.ARTONERY.pl jest objęta ochroną, wynikającą z prawa autorskiego, w związku z tym kopiowanie treści i danych zawartych w niniejszym sklepie, bez zgody właściciela jest zabronione.

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie pod numerem +48124105511 w godzinach 11-15 w dni robocze, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zakupy@ARTONERY.pl. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym Commerce Fair Play, którego treść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play, dlatego jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest sprzeczne z tym Kodeksem lub kształtuje prawa i obowiązki Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interes, wówczas to postanowienie jest niewiążące.

W dalszej części regulaminu, właściciel sklepu internetowego www.ARTONERY.pl - tj. firma Arton Magdalena Drewnicka Latała oraz witryna www.ARTONERY.pl, będą nazywane skrótowo – ARTONERY.

SPRZEDAWCA: Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.ARTONERY.pl, jest platformą prowadzoną przez firmę Arton Magdalena Drewnicka Latała, z siedzibą w Krakowie: ul. Generała Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków. TEL. 012 410 55 11. FAX. 012 410 55 10.
NIP: 676-101-44-15, (UE VAT ID: PL6761014415); REGON: 350525065, zgodnie z Wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, pod numerem ewidencyjnym 6914(H)-S.
ADRES e-mail: zakupy@ARTONERY.pl

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona była dostępna 24/h. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.30. Niniejszy sklep internetowy służy do sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek. Sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem sieci internetowej na terenie całej Polski i za granicą. W branży części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych działamy od 1991 roku. Pragniemy zapewnić naszym Klientom pewny i kompleksowy wybór. Asortyment sklepu www.ARTONERY.pl obejmuje m.in. tonery, developery, bębny, wałki, listwy, rolki, a także części: łożyska, zębatki, elektrody, sprzęgła i wiele innych. Oferowane produkty są pochodzenia zarówno oryginalnego jak i kompatybilnego.

Informacje zawarte w sklepie nt. dostępności produktów nie stanowią podstawy do traktowania zawartości sklepu jako oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Zawartość witryny www.ARTONERY.pl jest objęta ochroną, wynikającą z prawa autorskiego, w związku z tym kopiowanie treści i danych zawartych w niniejszym sklepie, bez zgody właściciela jest zabronione.

W dalszej części regulaminu, właściciel sklepu internetowego www.ARTONERY.pl - tj. firma Arton Magdalena Drewnicka Latała oraz witryna www.ARTONERY.pl, będą nazywane skrótowo – ARTONERY.

SIEDZIBA / ADRES KORESPONDENCYJNY SPRZEDAWCY: ul. Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków;

ZAMAWIAJĄCY: podmiot składający Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

SKLEP: serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.ARTONERY.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

ZAMÓWIENIE: zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

KONSUMENT: Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

UMOWA SPRZEDAŻY: umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY: informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży. W celu dokonania zakupu produktów prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) Numer Identyfikacji Podatkowej.

Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 8-16. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu. Po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak to określono w punkcie § 6. Formy płatności. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim.

WARUNKI PŁATNOŚCI: z tytułu wykonania umowy sprzedaży zamawiający jest zobowiązany zapłacić sprzedawcy łączną cenę zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w sklepie w chwili składania zamówienia. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności: za pobraniem, przy odbiorze osobistym u sprzedawcy, przelew bankowy, karta płatnicza, inne (np. PayPal). Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia jakie formy płatności są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy. Płatność ceny zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY: z tytułu wykonania umowy sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w zamówieniu, natomiast zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w sklepie przy zamawianych rzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą sprzedawcy. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy: - dostawa na adres odbiorcy, - odbiór osobisty u sprzedawcy. Zamawiający jest informowany przed złożeniem zamówienia jakie formy dostawy są dostępne ze względu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

REKLAMACJE: sprzedawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia wady Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres mailowy lub korespondencyjny sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY: Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza sprzedawca. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres korespondencyjny sprzedawcy przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje: - w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, - na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług sprzedawcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Zamawiającym i Sprzedawcą, jak również ze względu na właściwość umowy sprzedaży oraz jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być udostępnione: - odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, - innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe: - nazwiska i imiona, - numer telefonu, - adres poczty elektronicznej e-mail, - adres zamieszkania lub pobytu, - adres do wysyłki, - płeć, - Numer Identyfikacji Podatkowej, - seria i numer dowodu osobistego. Zamawiający może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych sprzedawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazanych sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze sprzedawcą; prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny sprzedawcy; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny sprzedawcy.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte terminy będą miały następujące znaczenie:
a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą Magdalena Drewnicka Latała "ARTON" i posługujący się numerem Regon: 350525065 oraz numerem NIP: 6761014415, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków i adresem korespondencyjnym ul. Prądzyńskiego 8, 31-426 Kraków;
b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę;
c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.ARTONERY.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

Do DARMOWEJ WYSYŁKI* pozostało 1 845,00 zł brutto

Nie masz produktów w koszyku.

 
PayPal

Śledź przesyłkę

Brak loga
Brak loga