Kategoria      pokaż całość »

Blog

 

Regulamin

§ 10. Reklamacje


W sklepie internetowym www.ARTONERY.pl reklamacja towaru może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu jej ze sprzedawcą ARTONERY i po ustaleniu warunków zwrotu.

§ 10.1. Warunki reklamacji
Podstawę reklamacji z tytułu rękojmi za wady stanowi:
- wypełniony i dostarczony do ARTONERY formularz reklamacji, wraz z wydrukami kontrolnymi, umożliwiającymi potwierdzenie wady produktu (w uzasadnionym przypadku braku wydruków), Klient winien dokonać dokładnego opisu wady produktu, z tytułu której dokonuje reklamacji – w rubryce „opis przyczyny reklamacji”;
- formularz reklamacyjny Klient winien wysłać emailem na adres: zakupy@ARTONERY.pl lub faxem pod numer 012 410 55 10;
- dopiero po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji, co upoważnia go do odesłania na swój koszt reklamowanego produktu do siedziby ARTONERY; w przypadku nie dostosowania się do tego warunku, Klient ponosi ryzyko nie przyjęcia reklamacji i w konsekwencji ponosi niepotrzebnie koszt odesłania produktu;
- przesyłka z odsyłanym reklamowanym produktem winna być opisana słowem „REKLAMACJA”;
- reklamowany produkt zawsze musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu; - Klient dostarcza reklamowany produkt do wskazanego w potwierdzeniu miejsca przyjęcia reklamacji, na własny koszt i ryzyko;

- w przypadku reklamowanego produktu odsyłanego do ARTONERY, Klient winien zabezpieczyć go odpowiednio do wysyłki (wszystkie reklamowane cartridge, moduły bębna i OPC, nie mogą być odsyłane luzem w opakowaniu, tylko muszą być pojedynczo odpowiednio zabezpieczone).

§ 10.2. Reklamacja towarów z serii PCU i Imaging Units (bębny)
Szczególnym przypadkiem zwrotu towaru są bębny OPC i moduły bębna. W przypadku tych produktów, reklamacje są akceptowane maksymalnie dla pozostającej wydajności produktu, aczkolwiek nie więcej niż 75% oryginalnej wartości. Do wszystkich reklamacji bębnów w przypadku instalacji w urządzeniu - muszą być dołączone wydruki kontrolne (kopie testowe) oraz stan licznika / lista parametrów z danymi przebiegu maszyny (SMC DATA REPORT).

§ 10.3. Realizacja reklamacji
Reklamacji z ww. tytułów można dokonać w ciągu 90 dni od daty zakupu przedmiotu. Po otrzymaniu czytelnie wypełnionego formularza reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie § 9. 3. i § 10.1. zgłaszana reklamacja otrzymuje numer identyfikacyjny. W chwili złożenia reklamacji Klient może zdecydować o wyborze podstawy prawnej reklamacji tj. rękojmi lub gwarancji, tzn. może zaznaczyć czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji chce obniżenia ceny produktu lub czy chce odstąpić od umowy od razu po stwierdzeniu wady bez konieczności żądania w pierwszej kolejności naprawy bądź wymiany.
Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. W wypadku niezgodności towaru z umową, gdy Artonery nie ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni, reklamacja zostaje uznana zgodnie z żądaniem klienta. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Artonery zawiadamia Klienta pisemnie, mailowo lub telefonicznie.
Czas rozpatrywania reklamacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Artonery. Jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji ARTONERY zastrzega sobie możliwość wstrzymania rozpatrywania reklamacji w przypadku braku spełnienia wyżej wymienionych warunków, a także m.in. bez uprzedniego skontaktowania się ze sprzedawcą w sprawie reklamacji, braku oryginalnego opakowania, braku kompletu potrzebnych dokumentów, ich nieprawidłowego lub nieczytelnego wypełnienia, itd.

W przypadku uzasadnionej reklamacji (wykrycie wady produktu, która wystąpiła bez winy Klienta), Artonery wystawia fakturę korektę do zwracanego przedmiotu (zgodnie z wartością produktów na fakturze VAT) lub dokonuje wymiany na pełnowartościowy towar. Zwrot kosztów lub wymiana dokonywane są po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta do siedziby ARTONERY podpisanej kopii korekty faktury.

 

Do DARMOWEJ WYSYŁKI* pozostało 1 845,00 zł brutto

Nie masz produktów w koszyku.

 
PayPal

Śledź przesyłkę

Brak loga
Brak loga